RF PROFESSIONAL ARTICLES IN HEBREW

Further your knowledge

We regularly release new professional articles to help you understand, further your knowledge, and make an educated decision.

OUR LATEST ARTICLE IN HEBREW

פיזור המסתורין מעל שנאי ת"ר חלק 3: משמעות הפרמטרים של שנאי ת"ר
All

פיזור המסתורין מעל שנאי ת”ר חלק 3: משמעות הפרמטרים של שנאי ת”ר

שני החלקים הראשונים של המאמר ‘פיזור המסתורין מעל שנאי ת”ר’ הציגו סקירה בסיסית של התיאוריה סביב שנאי ת”ר (RF) והיישומים שלהם וכן, העלו דיון עמוק יותר בעניין שנאי Balun לת”ר. חלק זה מספק הסבר לגבי פרמטרי הביצועים הבולטים יותר של שנאי ת”ר ותרשימי נתונים שמציגים את הדרך שבה קובעים את הפרמטרים האלו. הכרת הפרמטרים העיקריים האלו חיונית בעת בחירת שנאים עבור יישום, וכן כאשר עורכים השוואה בין דגמים שונים של שנאים.

Read More »
in a hurry?

Leave us a message,
We’ll come backTo You!